Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
"Hier kom Danie ook, as U hom kan gebruik Heer, hier is hy"

Hiermee 'n aantal uittreksels uit die boekie, Die Lewe van Danie Odendaal, 'n Suid-Afrikaanse Billy Bray, deur Ds. E.C. Anderssen, Nasionale Pers, Bloemfontein, 1932. (Billy Bray was 'n eenvoudige  tin mynwerker van Cornwall in Engeland wat in die 1800's op 'n besondere wyse deur God gebruik is. Sien op die internet by http://www.spurgeon.org/misc/ep14.htm  vir meer inligting oor hom.)

Die boekie was vir my tot groot seën. Wat my veral getref het is die bevestiging dat God enigiemand kan gebruik.  Ons moet net bereid wees om gebruik te word.

Eerwaarde Daniel Odendaal was 'n man met min intellektuele gawes, maar is vanaf 1884 toe hy tot bekering gekom het, tot met sy dood in ca 1931 kragtig deur God gebruik. Hy het o.a. NG Sendinggemeentes in Oudtshoorn en Montagu bedien, was  predikant van die NG Gemeente op Aberdeen en was uiteindelik tot met sy dood 'n hospitaalleraar in Johannesburg.

Hy is op 5 Julie 1863 in die Riversdal-distrik gebore. In 1870 verhuis sy ouers na die plaas Krombeksrivier in die Heidelberg-distrik.
Hy kom in 1884 tot bekering tydens "die opwekking van 1884 in die gemeente van Heidelberg". Die aand toe hy na vore gestap het om die Here aan te neem het hy volgens oorlewering gesê: "Hier kom Danie ook, as U hom kan gebruik Heer, hier is hy."

Vir ongeveer ses jaar na sy bekering het hy op die plaas gewerk en deeltyds geestelike werk gedoen. Aan die einde van die 1880's voel hy geroepe om homself as sendeling te laat bekwaam aan die Sending Instituur te Wellington. Die skrywer sê die volgende m.b.t. sy toelating tot die Sending Instituut: " Vireers was Ds. Andrew Murray huiwerig gewees, wat sig natuurlik goed laat verstaan, daar Daniel wat intellektuele toerusting betref betref het, ver aan die vereiste standaard te kort geskiet het. Maar toe Ds. Murray 'n tyd hierna persoonlik  'n besoek aan Heidelberg gebring het, en in aanraking met Danie gekom het, het hy op grond van die kennismaking , sowel as die vrugte op sy werk te Heidelberg, besluit om sy toestemming tot toelating te verleen."

"Vanaf sy bekering was hy vol vreugde en blydskap, en baie beslis aan die kant van sy Heer. Hy kon nouliks weerhou om met elkeen wat hy teengekom het, van Jesus te praat. Dikwels het hy met Oom Andries van Wyk en Oom Marthinus, wat diep Christene was, nagte deurgebring in gebed en lofbetuiging aan hulle Meester."

"Hy het die vervulling met die Heilige Gees ten volste ervaar en hoewel hy so ongeletterd was, kon hy soms vir ure aaneen praat oor die geestelike lewe. Die profesie van Jeremia, 'Want zij zullen mij allen kennen, van hunnen kleinste af tot hunnen grootste toe, spreekt de Heere', was werklik in sy geval ook vervul."

Tydens sy verblyf op Wellington "was hy op 'n dag geroep om 'n gebed te kom doen vir 'n kind van Ds. Bosman, wat baie ersntig siek was. In die geloof het hy die kind uit die kloue van die siekte teruggeëis. Later is hom berig dat die toestand van die kind sorgwekkender geword het. Hy het toe ewe koel aan die persoon, wat hom die berig gebring het gesê: 'Moet julle nie bekommer nie, die kind is gesond.' Danie wou nie weer gaan bid nie, en die kind was kort daarna volkome herstel."

Hy kon nie vordering maak met sy studies aan die Sendinginstituut nie en na drie jaar het hy besluit om die instituut te verlaat. Toe Dr. Andrew Murray probeer het om hom te oorreed om langer te bly het hy geantwoord: "Nee Mnr. Murray, hier bly ek nie langer nie, want hoe langer ek hier bly, hoe meer siele gaan daar verlore, en laat ons nie vergeet nie, die letter dood, maar die gees maak lewend, ek gaan."

Hy is in 1902 as sendeling georden in die NG Sendingkerk sonder dat hy enige teologiese opleiding ondergaan het. Die skrwyer: "Ons kan hier byvoeg, dat hy georden was op grond van singuliere gawes, en die enigste persoon in ons kerk was, wat ooit op sulke gronde georden is."

"Hy het nie tyd gehad om persone in te lig oor teks interpretasies, gangbare teologiese beskouinge en en mooi eties-teologiese-filosofiese preke nie - gelukkig kon hy dit ook nie doen nie - maar het persone as siele beskou wat na 'levende water' gedors het, die ewige lewe nodig had, en het dus as sy enigste roeping geag, om die lewende Christus na hulle te bring. Dit kon hy doen, want daar was vir hom g'n groter werklikheid as die Heer nie. Hoe het hy nie soms met gebare probeer duidelik maak, toe woorde gefeil het, van hoe die Seun van God kragdadig in hom geopenbaar was nie! Hy het skrywer eendag van hierdie ondervinding vertel, maar deur 'n ongelukkige omstandighede kon hy nie alles van hom verneem nie.  Dit moes waarskynlik 'n tweede ondervinding gewees het kort na sy bekering. Volgens hy vertel, het dit op 'n agtermiddag, in sy werk op die plaas, skielik oor hom gekom. In sy eie woorde:"Ou broer dit was asof die Kruis van Jesus in my ingedaal het, en die geslagte Lam van God my totaal gevul het."

"Hy het 'n baie ernstige preek eendag in die distrik Beaufort-Wes gehad en onmiddellik na hy gepraat het, neem hy skielik die glas water wat langs hom gestaan het, en sê: 'Ek was my hande in onskuld, as hier vanaand een siel is wat verlore sal gaan, is ek vry van sy bloed, laat sy bloed op sy eie hoof wees.'  'n Ou grysaard kon nog die preek weerstaan, maar die laaste het hom gebreek en dit het sy bekering bewerk."

Sy vrou kort na sy dood:" Danie het nooit kwaad geword nie, maar was altyd vol liefde. Gedurende die 18 jaar wat ons saam gelewe het, was daar nooit 'n enkele onenigheid tussen ons gewees nie, so gelukkig een was ons in die Heer."

In 'n brief aan 'n ou vriend: "Maar weet jy as ek jou in die hemel kry, kry ek jou nie meer daar met 'n grys baard en swart hoed nie, maar met 'n witte kleed, 'n palmtak in die hand en 'n glorieryke kroon op jou kop. Man sal dit nie heerlik wees nie. Ja, broer, kom ons neem baie saam, wat met ons kan deel in die Heerlikheid Gods. As jy miskien voor my verhuis, groete aan al die broers en susters wat jy daar sal ontmoet. Groete ook vir ou Andrew Murray, ou Johannesburgers,  en ou Spurgeon.  Moenie Oom Frans Badenhorst, jou pa en Dollie vergeet nie. Gods seën rus op jou en jou vrou. Groete aan al die broers in die Here op Heidelberg."

Die skrywer: "Op 'n dag was hy op besoek in die distrik van Aberdeen. terwyl hy in die huis besig was, het sy perd geskrik en op loop gegaan met kar en al. Hy spring toe dadelik op, maar was te laat om iets self te doen. 'Here!' roep hy uit, 'daar gaan u kar en perd wat die Evangelie rondtrek, keer hom.' Dadelik gee hy die hele situaie aan die Here oor. Op daardie oomblik het iemand uit die blou hemel geval, die perd gekeer, en die karretjie onbeskadig teruggebring."

"Dit was toe hy een aand 'n biduur gelei het dat 'n persoon baie diep getref was en van sy sonde oortuig geword het. Toe die persoon besig was om te bid, nadat geeleentheid daarvoor gegee was, het sy gemoed hom so volgeskiet, dat hy sy trane nie kon bedwing nie. 'Dis reg', roep Danie hardop, 'dis reg, ou broer, stamp stukkend die dop, dat die kuiken kan uitkom.' "

"Omdat hy met die liefde van Christus vervul was, kon hy alle mense liefhê om Christus wil. Hy kon vrede maak tussen twistende partye, waar ander nie sou slaag nie, omdat hy self met die vrede Gods in Christus vervul was. Ek herinner my 'n geval in Goudini. Van Worcester was ons vir 'n paar dae na Goudini gegaan. Daar was 'n gesin, wat in onvrede met mekaar geleef het. Die een party was geneë om af te maak, maar die ander party wou eers hulle sê hê, maar dit kon nie gedoë word nie.  Voor daar een woord gespreek kon word, moes ons eers bid. Na die gebede was die onstuimige persoon van gesindheid verander, en het met trane in sy o rk sonder dat hy enige të die ander een die hand gegee en dit was uit en gedaan met die onvrede."

"Die volgende woorde van 'n informant is betekenisvol, as 'n getuienis van ons kerk se grootste geestelike leier: 'Dr. Andrew Murray het aan myself en aan ander van ons wat destyds in Cradock was, waar Eerw. Odendaal ook spesiale dienste gehou het, gevra om in die openbaar te vertel van die opwekking in Alexandria. Na ons klaar was het ou Vader Murray gesê, dat God aan Mnr. Odendaal gawes geskenk het wat nie by veel gevind word nie' "

 

 

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.35 MB
Application afterInitialise: 0.018 seconds, 1.02 MB
Application afterRoute: 0.021 seconds, 1.28 MB
Application afterDispatch: 0.046 seconds, 2.75 MB
Application afterRender: 0.065 seconds, 3.32 MB

Memory Usage

3547648

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'hl6hoo77hb6kphfc8ouk3749q1'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1571406346' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'hl6hoo77hb6kphfc8ouk3749q1'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'hl6hoo77hb6kphfc8ouk3749q1','1571413546','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 38
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 15:45:46' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 15:45:46' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='38'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None