Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
'n Goddelike bevel om 'n huis te bou

Sannie de Ferrieres se boekie Die God van die Mossie is uitgegee deur die Evangelie Uitgewers. Die verhale in die boekie handel oor God se voorsiening in materiële behoeftes. Nie voorsiening in luukses nie, maar wanneer daar 'n behoefte aan basiese dinge soos bv. klere vir die kinders, petrol vir die kar en huisvesting is.

Ek haal aan: “Vandat ek vyf jaar oud was kon ek lees, en het altyd baie graag in die Koningsbode (die Sending Nuusblad van die N.G. Kerk) verslae gelees van Dr. Pauline Murray se werk, 'n sendeling dame in Malawi. In my klein hartjie was op daardie ouderdom iets gebore om ook vir die Here te gaan werk as ek groot is. Hoe ouer ek geword het hoe groter het die drang geword, totdat ek naderhand besef het dat dit 'n goddelike roeping was.

Deur die jare het die Here dit met tye so ernstig in my hart laat brand dat ek soms snags nie kon slaap nie. Gedurig hoor ek die uitroepe van 'n verlore mensdom. Veral na my bekering het die roeping sterker geword. Dan soek ek die aangesig van die Here baie ernstig, vertel Hom onder baie trane dat ek gewillig is om vir Hom te werk, maar "hoe" en "waar" en "wanneer" en "wat" weet ek nie.

So het die jare verby gesnel en van tyd tot tyd herinner die Here my weer deur 'n baie sterk drang en dan sê ek altyd in gebed: "Ek wil gaan Here Jesus, o so graag wil ek gaan, maar hoe kan ek my dierbares in die steek laat op finansiële gebied?" (Die gesin het finansieel swaar gekry).

In Januarie 1938 bevind ek myself weer tuis op die plaas met vakansie. Onderkant die huis was 'n vrugteboord en in die middel daarvan 'n besondere groot pragtige ou appelkoosboom. Dit was my gebedsplek as ek tuis was. 'n Paar keer gedurende elke dag was ek bevoorreg om die aangesig van my God daar te gaan soek. Onder daardie ou appelkoosboom het menige traan geval in tye van stryd en probleme, maar glo my, menige gebed is daar verhoor.


Op 'n sekere lieflike somer agtermiddag in Januarie het ek weer daar gaan bid. O die dors om vir my God te gaan werk! Dit brand soos 'n vuur in my hart. Miljoene siele gaan verlore en ek - ek ontwerp en maak trourokke en ander deftige rokke dag en nag, maak goed geld, maar wat van die siele van mense? (die rokke het sy na-ure gemaak omdat sy bv. twee van die jonger kinders se losiesgeld moes help betaal het) In die plaaslike gemeente waar ek aanbid probeer ek my bes doen om in alles getrou te wees vir my Meester, maar dit was nie genoeg nie.

So worstel ek in gebed daardie middag op my knieë onder die bom totdat ek skielik Iemand hoor praat. Ek het geweet daar is niemand by my nie, en omdat die Here meermaal genadiglik tot my gespreek het, was ek bewus dat dit nie 'n mens se stem was nie. Kalm en beslis praat die Persoon - ek het met geboë hoof en geslote oë geluister - "Jou tyd om vir my te gaan werk is nou baie naby. Sommige van jou broers en susters werk werk nou al, andere van die gesin is amper gereed om te begin werk en Ek wil hê dat julle almal nou saamstaan en vir julle ouers 'n huis bou in Johannesburg. Almal kan by hulle in die huis gaan bly (ons het op verskilelnde plekke loseer) en sodoende die huis in stand hou, en dan moet jy vir My gaan werk."

Alles was skielik dood stil om my heen, 'n stilte so heilig dat ek nie kon beweeg nie. Lank daarna maak ek my oë oop - en ek was alleen. Die res van die middag het ek in bepeinsing en aanbidding deurgebring: hoe kan ons ooit hierdie opdrag uitvoer? 'n Huis bou in Johannesburg: waar gaan ons soveel geld kry? Hoe sal ons dit kan meubeleer? My ouers se eenvoudige ou plaas-meubletjies sal tog nie pas nie. 'n Huis bou in Johannesburg? Nee dit lyk te onmoontlik.

Weer bid ek en sê: "Here Jesus, mys susterjie bid ook op die oomblik teen die rantjie bokant die huis, praat met haar ook, die gesin sal my dalk nie glo nie, en as sy dieselfde ondervinding kom vertel sal almal moet glo dat die Here gepraat het, en dan sal hulle saamwerk."

Teen sononder gaan ek huis toe en 'n paar minute later kom sy ook daar aan. Ek let baie fyn op of ek iets buitengewoon aan haar kan opmerk, en - O ja, ek was nie teleurgestel nie. Sy was altyd 'n baie opgewekte, vrolike meisietjie, maar vanaand lyk sy baie afgetrokke en ingedagte. Ek het met niemand 'n woord gepraat oor die voorval nie. Wat moet ek ook sê? Wie sal my glo en wie sal verstaan? Sy bly baie diep-dinkend en ernstig tot die tweede dag agtermiddag.

Ons twee was besig om druiwe te pluk en skielik kyk sy vas in my oë en sê: "Ek wil vir jou iets vertel, maar ek weet nie of jy my sal glo nie want dit lyk so onmoontlik." Ek antwoord bedaard: "Het die Here met jou gepraat?" "Ja," sê sy, "maar hoe weet jy dit?" "Omdat Hy met my ook gepraat het, eergister, en ek vir Hom gevra het om dit vir jou ook te sê, sodat dit 'n bevestiging kan wees vir ons ouers, broers en susters. Maar vertel my nou wat die Here Jesus vir jou gesê het." Woord vir woord vertel sy net soos ek dit uit die Meester se heilige mond gehoor het en sy sy sluit af met hierdie sinnetjie: "En dan moet Sannie vir My gaan werk."

Kan u besef, liewe leser, watter indruk dit op ons siele gemaak het? Ons het 'n hemelse opdrag gekry en dit moet uitgevoer word. Ons besluit toe om doodstil te bly tot na huisgodsdiens die aand, dan sal ek praat en sy sal dit bevestig. Na ons die slotlied gesing het, het ek reg voor pappie en mammie gaan staan en die hele saak vertel. Sy het vertel dat sy ook dieselfde ondervinding gehad het. Almal het verbaas geluister en pappie het net gesê" "Wel ek kan nie sien hoe dit kan gebeur nie, maar as dit gebeur sal ek dit aanneem as God se wil."

Dan vertel sy hoe die Here voorsien het in die geld wat hulle nodig gehad het om die grond, huis en meubels te kan koop. O.a. deur  verhogings in die salarisse van die broers en susters. Op 1 Julie 1938 trek haar ouers in. Sy vervolg: "Vir nege maande het ons gesinnetjie volmaak gelukkig saamgewoon. Dit was vir ons soos hemel op aarde om almal bymekaar te wees." Sy vertel dan verder hoe die Here haar geroep het as reisende sekretaresse van haar kerk.

Sannie de Ferrieres en haar man Jean de Ferriers het ook die volgende boeke geskryf: Skoner as die diamant, Die geheim van die 20ste eeuse pinksterbeweging, Kom ons vertel Stories, As Priester van sy huis, Liefliker as Pêrels en Al bruis die Jordaan. Eersgenoemde boek is in 14 tale vertaal.

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.35 MB
Application afterInitialise: 0.020 seconds, 1.02 MB
Application afterRoute: 0.025 seconds, 1.28 MB
Application afterDispatch: 0.051 seconds, 2.74 MB
Application afterRender: 0.071 seconds, 3.29 MB

Memory Usage

3524816

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'umte9vnhvcf5dd26qk4ibu5mk0'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1571412699' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'umte9vnhvcf5dd26qk4ibu5mk0'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'umte9vnhvcf5dd26qk4ibu5mk0','1571419899','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 39
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 17:31:39' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 17:31:39' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='39'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None